Sprawozdania ADR. Kiedy i po co je sporządzać?

W transporcie drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek wysyłania rocznego sprawozdania ADR. Podlegają niemu także te firmy, których funkcjonowanie opiera się na załadunku, pakowaniu, czy też napełnianiu lub rozładunku towarów niebezpiecznych. Zobaczmy zatem, kiedy trzeba sporządzić sprawozdanie i dlaczego jest ono tak ważne z punktu widzenia firmy?

Jak i kiedy trzeba wykonać sprawozdanie roczne ADR?

W przypadku transportu materiałów niebezpiecznych należy wyznaczyć osobę, na której spoczywa obowiązek przygotowania odpowiedniego sprawozdania, celem zapobiegania zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością. Wyznaczony doradca musi mieć udokumentowaną stosowną wiedzę i uprawnienia doradcy wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru technicznego. Uprawnienia te wydawane są na okres 5 lat. Za niewyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych grozi kara administracyjna w wysokości 5000 zł. Kary naliczane są również w przypadku przekroczenia ustawowego terminu sporządzenia rocznego sprawozdania ADR, czyli przysłanie go po upływie 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

raport

Sprawozdanie roczne ADR składa się z dwóch części — ogólnej oraz szczegółowej — dodatkowej, dostosowanej do rodzaju wykonywanego transportu. Jeden z egzemplarzy należy przekazać inspektorowi transportu drogowego, a drugi przechowywać w siedzibie przez 5 lat od dnia wysłania.

Kogo nie dotyczy sprawozdanie ADR?

W myśl rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania, nie muszą go sporządzać jeśli transport towarów niebezpiecznych odbywał się w całości poza terytorium RP, gdy dotyczył towarów zawartych w próżnych nieoczyszczonych: opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach oraz odbywał się w ilościach mniejszych niż określone odpowiednio w ADR, RID lub ADN.