Rodzaje kursów ADR

rodzaje kursów adr

Przewożenie materiałów niebezpiecznych wymaga od kierowców zawodowych posiadania odpowiednich uprawnień, które pozwalają im na  pracę z niebezpiecznymi materiałami. Są to specjalne uprawnienia  ADR, kursy, których pozytywne ukończenie i zdanie egzaminu końcowego gwarantuje nabycie nowych uprawnień zawodowych. Jakie są rodzaje kursów ADR i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc wziąć udział w szkoleniu ADR? 

Jakie substancje i towary wymagają uprawnień ADR?

Według obowiązującego prawa za materiały niebezpieczne, których przewożenie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień, uważa się towary, które zaliczane są do jednej z trzynastu klas:

 • klasa 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe,
 • klasa 2 – Gazy,
 • klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne,
 • klasa 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i  materiały wybuchowe stałe odczulone,
 • klasa 4.2 – Materiały samozapalne,
 • klasa 4.3 – Materiały wytwarzające gazy palne w zetknięciu z wodą, 
 • klasa 5.1 – Materiały utleniające,
 • klasa 5.2 – Nadtlenki organiczne,
 • klasa 6.1 – Materiały trujące,
 • klasa 6.2 – Materiały zakaźne,
 • klasa 7 – Materiały promieniotwórcze,
 • klasa 8 – Materiały żrące,
 • klasa 9 – Różne materiały i przedmioty.

Ukończenie szkolenia ADR ma zmniejszyć ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych czy też wypadków mogących wystąpić w trakcie przewozu wymienionych wyżej materiałów niebezpiecznych. 

Jakie są rodzaje kursów ADR?

Generalnie do najczęściej zlecanych do wykonania rodzajów kursów, jakie wykonują kierowcy zawodowi celem uzyskania prawa do przewożenia substancji niebezpiecznych, są kursy:

 • podstawowe, uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas, poza klasą 1 i 7,
 • specjalistyczne dla przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach,
 • specjalistyczny dla klasy 1, czyli materiałów wybuchowych (w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych),
 • specjalistyczny klasy 7, czyli materiałów promieniotwórczych (w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych). 

Kursy ADR dzieli się na różne stopnie specjalizacji. Podstawowy ich podział obejmuje rozróżnienie kursów podstawowego ADR oraz kursu dokształcającego. Podstawowym dla wszystkich rodzajów kursów jest kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 19 godzin lekcyjnych oraz kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych. Po ukończeniu wspomnianych kursów podstawowych można podnieść swoje kwalifikacje, kończąc odpowiednie kursy doszkalające. W przypadku kursów dokształcających podstawowy dla wszystkich klas kurs wynosi minimum 16 godzin, w przypadku cystern minimum 8 godzin, w szczególnych opisanych wyżej klasach niebezpieczeństw minimum 5 godzin.

Nie każdy może wziąć udział w szkoleniu ADR. W kursach mogą brać udział osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E. Uprawnienia specjalistyczne są nadawane na okres 5 lat – w celu ich odnowienia należy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę upływu terminu ważności ponownie przejść odpowiedni rodzaj szkolenia ADR.