Instrukcje pisemne a ADR - co warto wiedzieć?

Każdy transport materiałów niebezpiecznych powinien być zgodny z obowiązującymi zasadami. Towar należy odpowiednio zabezpieczyć, a zleceniodawca przewozu ma obowiązek dostarczyć instrukcje wypadkową zgodną z ADR. Dzięki temu kierowca w przypadku niebezpieczeństwa spowodowanego na przykład wypadkiem, będzie wiedzieć, jak postępować, aby uchronić siebie i otoczenie przed działaniem przewożonego ładunku.

Czym jest ADR?

Zgodnie z definicją zawartą w leksykonie transportowym, ADR to określenie międzynarodowej umowy, która dotyczy przewozu niebezpiecznych towarów transportem drogowym. Zawiera ona wytyczne dotyczące rodzaju opakowań, w których przewożone są towary, sposobu zabezpieczenia ładunków i oznakowania substancji niebezpiecznych. Ze względu na swój międzynarodowy charakter, przepisy stosowane są w każdym kraju i rozumiane tożsamo.

kierowca czyta instrukcje

Sposób sporządzenia instrukcji wypadkowej

Jednym z dokumentów, który jest niezbędny do przewozu towarów niebezpiecznych drogą lądową jest instrukcja wypadkowa zgodna z ADR. Zawiera on zbiór informacji, które stanowią wskazówkę, w jaki sposób należy postępować w razie zaistnienia wypadku lub awarii podczas przewozu. Pierwsza strona informacji pisemnych zawiera spis czynności, które należy wykonać w razie awarii lub wypadku. Należą do nich między innymi wyłączenie silnika pojazdu, odłączenie akumulatora, unikanie zapłonu i powiadomienie służb ratunkowych. W instrukcji powinny się znaleźć także wytyczne co do tego, jaki sprzęt należy przewozić w pojeździe transportowym, w tym także wyposażenie dla każdego członka załogi pojazdu. Instrukcja wypadkowa podlega kontroli przez uprawnione do tego organy. Brak instrukcji grozi karą pieniężną.