ADR i obowiązki przewoźnika – o czym należy pamiętać?

Przepisy regulujące zasady przewozu towarów niebezpiecznych w jasny sposób precyzują, jakie obowiązki musi wypełnić przewoźnik, zajmujący się transportem tego typu materiałów. Ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych oraz międzynarodowa konwencja ADR nakładają na przewoźnika szereg wymogów, między innymi obowiązek współpracy z doradcą ADR.

Dokumentacja przewozu zgodna z ADR

Podczas przewozu towarów niebezpiecznych wymagany jest dokument transportowy CMR zgodny ze specyfikacją ADR. Przepisy nie tylko regulują to, jakie informacje muszą znaleźć się w dokumencie, ale również to, w jakiej kolejności mają być podane:

transport

  1. Numer UN przewożonego materiału, poprzedzony literami ”UN”
  2. Prawidłowa nazwa przewozowa, a jeśli to wymagane, również nazwa techniczna
  3. Zgodne z grupą materiałów numery wzorów nalepek
  4. Grupa pakowania
  5. Kod ograniczeń przejazdu przez tunele
  6. Liczba i określenie sztuk przesyłki
  7. Nazwa i adres nadawcy
  8. Nazwa i adres odbiorcy
  9. Dane kierowcy

Instrukcje pisemne i zaświadczenie ADR dla kierowcy

Przepisy ADR regulują również dokumentację, którą musi mieć przy sobie kierowca przewożący towary niebezpieczne. Oprócz zaświadczenia o przebyciu kursu i zdaniu egzaminu ADR kierowca powinien wylegitymować się w trakcie kontroli pisemną instrukcją, dotyczącą przewożonych materiałów. W przygotowaniu wszystkich dokumentów koniecznych do przewozu pomaga doradca ADR, którego pracę z firmą transportową również regulują przepisy. Firma przewozowa jest zobowiązana do korzystania z takich usług, aby uniknąć naruszeń w przewozie towarów niebezpiecznych, które oprócz możliwości sprowadzenia bezpieczeństwa na ludzi i mienie, wiążą się z karami finansowymi.