Kurs pierwszej pomocy

Każdy pracodawca ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim zakładzie. Jednym z niezbędnych kroków jest zapewnienie apteczek i punktów pierwszej pomocy, a także wyznaczenie tych osób, które będą odpowiedzialne za jej udzielenie. Oferowany przez naszą firmę szkoleniową kurs pierwszej pomocy kierujemy przede wszystkim do osób odpowiedzialnych właśnie za obsługę apteczek w miejscu pracy. Szkolenie powstało także z myślą o pracownikach, którzy zostali wytypowani do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nasz kurs prowadzony jest przez wykwalifikowanego, doświadczonego ratownika medycznego. W czasie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy szczególny nacisk kładziemy na aspekt praktyczny, dlatego nasz kurs jest dostosowany do specyfiki prowadzonej przez klientów działalności i stopnia ryzyka, z jakim się ona wiąże.

Apteczka w miejscu pracy

Nawet na stanowiskach o potencjalnie niskim stopniu ryzyka (np. praca biurowa, w hotelach albo w bibliotekach) może dojść do sytuacji wymagającej skorzystania z apteczki, która jest podstawą przy zapewnianiu pierwszej pomocy. Apteczka ta musi być umiejscowiona w widocznym i łatwo dostępnym punkcie, o którym wiadomo pracownikom. Musi być też właściwie oznaczona (biały krzyż umieszczony na zielonym tle), a dodatkowym obowiązkiem jest ulokowanie przy niej nazwisk osób, które uprawnione są do jej obsługi. Użyteczną informacją dla przedsiębiorcy jest to, że liczba apteczek niezbędnych w miejscu prowadzenia działalności nie jest ściśle określona przepisami. Decyzję co do liczby podejmuje pracodawca wraz z lekarzem, biorąc pod uwagę m.in. rodzaj zagrożeń na terenie zakładu.

Czy przedsiębiorca może być ukarany za brak apteczek?

Wedle przepisów BHP w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zapewni swoim pracownikom apteczki, po przeprowadzeniu kontroli przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy, może zostać na niego nałożona kara grzywny w wysokości od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł. Zazwyczaj jednak inspektor nakaże zakup apteczki, nie stosując jednocześnie wysokiej kary. Warto zwrócić uwagę na fakt, że poza przedsiębiorcą odpowiedzialność w przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP ponosi również kierownik.